Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Apostolstwo

Służba w formacji


Szensztackie Dzieło Rodzin

W Ruchu Szensztackim szczególne miejsce zajmuje rodzina.  Rodziny w Ruchu Szensztackim skupione są w jego rodzinnej gałęzi zwanej SZENSZTACKIM DZIEŁEM RODZIN. W ciągu historii Ruchu Dzieło Rodzin zostało zróżnicowane na:

LIGĘ, ZWIĄZEK i  INSTYTUT.

 

Ojciec Józef Kentenich określił Dzieło Rodzin "KORONĄ I FUNDAMENTEM" całego Ruchu.

 

HISTORIA WSPÓLNOT RODZINNYCH


  Idea rodziny żyła w sercu Założyciela Szensztatu – Sługi Bożego Ojca Józefa Kentenicha - na długo przed powstaniem ugrupowań rodzinnych w Ruchu.


   Akcent rodzinny był obecny w fundamentalnym dla Ruchu „Akcie Założycielskim” z 1914 r., w którym o. Kentenich odwołał się wprost do obrazu z życia rodzinnego.


 Chociaż w pierwszych latach swojej kapłańskiej działalności nie brał on czynnego udziału w duszpasterstwie rodzinnym, zajmując się wychowaniem kandydatów do kapłaństwa, to jednak miał już wówczas jasną wizję ideału rodziny i świadomość nieodzownej obecności rodzin w założonym przez siebie Ruchu.


   W latach dwudziestych XX wieku o. Kentenich rozpoczął bezpośrednią pracę zmierzającą do włączenia rodzin do Ruchu.


    W 1931 r. inicjatywa ta zaowocowała włączeniem rodzin od strony organizacyjnej. W roku tym, z inicjatywy o. Kentenicha, ojciec Albert Eise został opiekunem rodzin. Organizował on w Szensztat dla młodych rodzin rekolekcje, dni skupienia.


   W czasie prowadzonej w Szensztat dla kapłanów (1933 r.) sesji pedagogicznej Założyciel Szensztatu w sposób oficjalny zapowiedział pracę apostolską w służbie katolickiej rodzinie.


   Pierwsze odważne kroki w duszpasterstwie rodzin uczynione przez o. Eise udaremniło aresztowanie go przez gestapo, a następnie skierowanie do obozu koncentracyjnego w Dachau. Podobny los spotkał Założyciela Ruchu – aresztowano go w dniu 20. 09. 1941 r.


  W Dachau dojrzał w sercu o. Kentenicha plan założenia ugrupowań rodzinnych w Ruchu, zróżnicowanych na Ligę, Związek i Instytut. O. Założyciel z własnego wyboru, kierując się wiarą w prowadzenie Bożej Opatrzności, podjął w dniu 20.1.1942 r. dobrowolną decyzję pójścia do Dachau.

 

   W Dachau spotkał on dra Fritza Kühra, człowieka otwartego na posłannictwo Szensztatu, który zapoznany przez o. Kentenicha z ideą Dzieła Rodzin jako pierwszy wstąpił w jego szeregi.


16 lipca 1942 roku, w Święto Matki Bożej z Góry Karmel, na bloku 14, w celi nr 3, w prowizorycznie urządzonej "kaplicy", Fritz Kühr zawarł akt przymierza miłości z Matką Bożą, oddając swe życie dla realizacji celu Ruchu w służbie chrześcijańskiej rodzinie. Tak powstał INSTYTUT RODZIN.

 

  W niedługim czasie - wrzesień 1942 -  w "fundament" Dzieła Rodzin włączył ofiarę ze swojego życia jego pierwszy apostoł, ojciec Eise.


   Następnym etapem w historycznym rozwoju ugrupowań Dzieła Rodzin była Liga. Jej powstanie nastąpiło w roku 1948.


23 maja 1948 roku, w Uroczystość Trójcy Świętej,  41 rodzin dokonało aktu zawarcia przymierza miłości z Matką Bożą w Prasanktuarium w Szensztat, dając początek LIDZE RODZIN.

 

  Z tej okazji ojciec Józef Kentenich przebywający w Brazylii, napisał „List do rodzin” na ręce ojca Jana Ticka, zajmującego się wówczas duszpasterstwem  Rodzin Szensztackich. List z Santa Maria z dnia 23 maja 1948 r. w historii ugrupowań rodzinnych z racji swego programowego znaczenia, stał się aktem założycielskim Szensztackiej Ligi Rodzin i darem dla całego Dzieła Rodzin.


  Szkolenie rodzin w roku 1950 prowadził osobiście o. Kentenich.

 

4 czerwca 1932 roku, w Uroczystość Trójcy Świętej,  rodziny poprzez uroczysty akt zawierzenia swojego rodzinnego życia Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej zapoczątkowały istnienie ZWIĄZKU w Dziele Rodzin.

 

Pogłębianie duchowości małżonków, rodzin rodzi dzisiaj szczególny  "wymóg autentycznej, głębokiej duchowości małżeńskiej, rodzinnej " Jan Paweł II (Familiaris consortio, 56).

 

  • Rodziny należące do Szensztackiego Dzieła Rodzin, czerpią bodźce do pielęgnowania katolickiego ideału małżeństwa i rodziny z duchowych wskazań Założyciela.
  • Ruch Szensztacki każdej ze wspólnot rodzin: Lidze, Związkowi i Instytutowi, ukazuje objawiony prawzór rodziny w Trójcy Świętej.
  • Jako „praodbicie” tej wspólnoty, wskazuje na Świętą Rodzinę z Nazaretu.
  • Ojciec Kentenich nawiązywał też do modelu św. Pawła Apostoła -  zjednoczenia Chrystusa z Jego Kościołem i wskazywał, że może on być odbiciem podstawowych relacji między mężem i żoną, rzutujących na całe życie rodzinne. 
  •  Z odwagą ukazywał on rodzinom szensztackim ideał "żywego sanktuarium", czy też rodziny jako "Szensztatu - pięknego miejsca”.
  • Założyciel i Ruch Szensztacki, mówiąc o rodzinie jako "żywym sanktuarium" miał na myśli uobecnienie Chrystusa z pomocą Maryi w małżeństwie i w rodzinie, a w ten sposób w świecie. U podstaw tego ideału leży sanktuarium domowe oraz przymierze miłości z Matką Bożą.


Drogi życia według ideału, Ojciec Kentenich widział  we  WSPÓLNOCIE:


"…kto zna dzisiejsze czasy i zdaje sobie sprawę z grożących niebezpieczeństw dla Kościoła i świata, ten jest głęboko przekonany, że rodziny nie będą mogły dobrze spełnić swojego zadania, jeżeli nie zjednoczą wszystkich swoich sił w jednym, wspólnym dziele."                                          

o. J. Kentenich


Stąd też we wspólnotach rodzin szensztackich tak wiele uwagi poświęca się budowaniu głębokiej atmosfery rodzinnej. Według o. J. Kentenicha,  wspólnota wnosi w życie rodziny nowe impulsy, chroni przed umasowieniem  i powierzchownością.


  WIĘŹ WE WSPÓLNOTACH RODZIN JEST ZRÓŻNICOWANA:


W Lidze zaakcentowana jest więź z konkretnym kręgiem rodzin, nie zachodzi jednak obowiązek ścisłej przynależności do konkretnej, stałej grupy.


W Związku rodziny pielęgnują bardzo silne więzi ze swoją wspólnotą (w grupie i w kursie), praktykują również dobrowolne podporządkowanie się kierownictwu Związku. W odniesieniu do Związku ojciec Kentenich podkreśli konieczność  "wspólnej duchowości".


W Instytucie Rodzin owe więzi pogłębią się jeszcze bardziej, który podobnie jak pozostałe Instytuty, ukierunkowany jest na ideał chrześcijańskiej doskonałości przez wcielenie w życie ducha rad ewangelicznych. Wiąże się to więc z obecnością oficjalnej wspólnoty, na czele której stoi kierownictwo, pełnione przez jedną z rodzin. Głębokie więzi wspólnotowe umacniają poszczególne rodziny w realizacji w jak najwyższym stopniu katolickiego ideału rodziny.


Intensywna troska o wspólnotę i jej ideał są obowiązkiem rodzin należących do Instytutu i Związku Rodzin, który one podejmują w wolności i dobrowolności.


W ten sposób Ruch Szensztacki poprzez wspólnotę pragnie ułatwić rodzinom "prowadzenie życia według nowego człowieka"(por. Ef. 4, 22-24) oraz "promieniowanie Ewangelią".

 

Z MARYJĄ ZŁĄCZENI I POSŁANI…


Ojciec Kentenich był głęboko przekonany, że rodzina wsparta macierzyńską opieką Maryi, łatwiej urzeczywistni ideał świętości, dlatego też zachęcał rodziny do oddania się Jej w akcie PRZYMIERZA MIŁOŚCI.
Rozwijający się kult Matki Bożej w rodzinach przyjął skonkretyzowaną formę SANKTUARIÓW DOMOWYCH, dzięki której wspólnota rodzinna wchodzi w wyjątkowo głęboką relację z Matką Pana.


Opracowanie s. M. Estera Balcer

Więcej:

e-mail:  duszpasterstwo@szensztat.pl

Strona Ruchu Szensztackiego: Wspólnoty

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写