Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Założyciel


Modlitwy, myśli, aforyzmy o.Kentenicha

Wierzę mocno, że nigdy nie zginie, kto wiernie w przymierzu miłości żyje.

 

                                                                                            o. Józef Kentenich

 

Maryjo Matko, Twym odbiciem chcemy być

Tak jak Ty przez życie iść
Mężnie, godnie i z prostotą.
Miłość, pokój, radość nieść.
Przejdź w nas przez nasze czasy
I przygotuj je dla Chrystusa. Amen.


Polegam Matko, na Twej mocy i Twej dobroci.
Ufam Tobie w dziecięcej mej prostocie.
Ja wierzę i ufam w każdej doli,
Tobie i Twemu Dziecięciu, Przedziwna Pani. Amen.Chcę Ci za wszystko serdeczne nieść dzięki,
Głębią miłości otoczyć Cię Matko.
Czym byłoby nasze życie wśród  udręki,
Bez Twej nad nami matczynej opieki.
Z bezmiaru nędzy nas uratowałaś,
Wierną miłością z sercem swym związałaś,
Dziękując szczerze wiecznie chcę dziękować
I serce całe Tobie ofiarować.


Bądź pozdrowiona Maryjo,
A przez czystość Twoją
Czystym zachowaj ciało,
Czystą duszę moją.
Otwórz mi szeroko Twe i Syna Twego serce
Wyproś mi głębokie poznanie siebie
I łaskę wytrwania aż do śmierci. Amen.


Ufam Ci Maryjo,
Matko Trzykroć Przedziwna
I z dziecięcą prostotą oddaję się Tobie,
Bo litość Twoja i dobroć jest bez granic.
Całą swoją wiarę i ufność w Tobie złożyłam.
Wszak Ty mnie nigdy nie zawiedziesz
Wyjednasz mi zawsze miłosierdzie
U Twego Boskiego Syna. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego
Maryjo,
Wyczekująca pośród grona Apostołów,
Uproś nam tchnienie Ducha Świętego,
Przemieniającego nas słabych ludzi,
Na mocne członki Kościoła –
Mistycznego Ciała Chrystusa.
Otwórz nasze dusze na działanie
Ducha Świętego,
Ducha odnawiającego oblicze ziemi.
Duchu Święty, Ty jesteś duszą mojej duszy,
Adoruję Cię w najgłębszej pokorze,
Oświecaj mnie i wzmacniaj,
Prowadź mnie, bądź moją pociechą.
Odsłoń mi Twoje zamiary wobec mnie,
O ile to odpowiada odwiecznym planom Boga Ojca.
Daj mi rozpoznać, czego ode mnie żąda odwieczna Miłość.
Daj mi poznać, co mam czynić.
Daj mi poznać co, mam wycierpieć.
Ukaż mi, jakie krzyże mam w cichości i pokorze przyjąć
i znosić cierpliwie.
O Duchu Święty, pozwól mi rozpoznać
Wolę Twoją i wolę Ojca,
Gdyż całe moje dalsze życie winno być trwałym,
Nieustannym potwierdzeniem wszystkich życzeń
I pragnień najlepszego Ojca w niebie. Amen.


Myśl Ty we mnie Matko,
wtenczas myśleć będę jasno i przejrzyście.
Mów Ty przeze mnie Matko,
wtenczas słowa moje będą łagodne i prawe
Działaj przeze mnie Matko,
a czyny moje będą sprawiedliwe;
uświęcona ma praca, uświęcony i mój spoczynek.
Przeniknij całą moją istotę, wypełnij mnie zupełnie sobą,
by można we mnie widzieć Twoją postawę
i Twe królewskie usposobienie. Amen.

 

CYTATY, MYŚLI (z wykładów, książek)


"Musimy się starać o zerwanie wszystkich nici  i więzów, które utrudniają nam całkowite oddanie się Bogu i Matce Bożej. Trzeba iść przez życie drogą ofiary i wyrzeczenia. Miłość i dziecięce oddanie winny nas do tego skutecznie przynaglać."

Sens życia

***

Świętość, polega przede wszystkim na tym, byśmy z prostotą pozwolili Bogu na działanie w naszej duszy, a nie tylko na życiu bez grzechu i błędu."

Rozważania o modlitwie i kontemplacji

***

"To prawda, potrzeba wielkiej ufności, aby bez zastrzeżeń zdać się na Opatrzność Bożą. Kiedy jednak całkowicie odrywam się od swojego „ja” i rzucam się w ramiona Boga, Pan przyjmuje wszystko za nas i troszczy się o nas w sposób przedziwny. Jeżeli jednak nie wyjawiamy choćby tylko drobiazgu i mamy jakieś zastrzeżenia w naszej wierze, to Bóg zostawia nas własnemu losowi..."

Wiara w Opatrzność Bożą

***

 

Dar dziecięctwa daje kobiecie przedziwny, zdobywczy i czarujący wdzięk i prostotę; wielką zamkniętość przy całej otwartości; niewymuszoną ochronę siebie przy całym oddaniu; w Bogu ugruntowaną, pociągającą wzwyż pewność siebie oraz stałość obok zdolności własnego dostosowania się, gotowość służenia wśród różnych ciosów losu."

Bóg moim Ojcem

***


"Przymierze miłości, istniejące faktycznie między Matką i dzieckiem, przez akt poświęcenia zostaje dobrowolnie, świadomie, bez reszty uznane i uczynione osobistą i trwałą normą życia i działania w czasie i w wieczności."

Sens życia

***


"Milczenie. Tkwi w nim niesłychana siła odrodzenia duchowego. Jeżeli ktoś prowadzi wykłady lub liczne rozmowy religijne, to wydaje się, że jest to stałe podnoszenie ducha do Boga. W pewnej mierze jest to prawdą. Mimo to owocność jego słów dla innych zależy od tego, czy dana dusza jest dostatecznie zanurzona w milczeniu."

Atmosfera adorującej miłości i oddania

***


"Zaufać Bogu w słodkim pokoju pociechy, potrafi każdy, ale zaufać Mu z oddaniem się bez reszty, także w czasie burzy i nawałnicy, to potrafią tylko ci, którzy są Jego ducha. Tego jednak wymaga od ciebie Boży majestat."

Wiara w Opatrzność Bożą

***


"Prawdziwa świętość – to nie wiedza, ale dziecięce oddanie się Ojcu i ciągłe obcowanie z Nim."

 

„Twórzmy jedno ze Zbawicielem nie tylko dla tego, byśmy mogli być z Nim w szczególny sposób dziećmi, ale również w tym celu, by Ojciec z upodobaniem mógł spoglądać na swoje dzieci włączone w synostwo Jednorodzonego Syna."

Bóg moim Ojcem

***


„Jeżeli całym sercem ukochamy Matkę Bożą, to i Ona zajmie się nami ze szczególną miłością i będziemy przeżywali cuda."

 

„Nasze troski są Jej troskami, niezależnie od tego, czy chodzi o sprawy gospodarcze i zdrowie, o sprawy duchowe i religijne, osobiste, czy wspólne. Ze względu na nasze poświęcenie czuje się w całej pełni odpowiedzialna za nas."


„Jeżeli Pan Bóg i Matka Boża chcą i mają zwycięsko przejść poprzez dzisiejsze czasy,  żądają od tych, z którymi zawarli przymierze, wzrastającego i doskonałego uwolnienia się od swego „ja”. Jeżeli to oswobodzenie się od swego „ja” osiągnie stopień heroiczny... Matka Boża zwycięsko zetrze głowę węża."

Słowa z wykładu

***


„Tylko sam Bóg może serce człowieka wypełnić i jego głód miłości w pełni zaspokoić. Co nie jest Bogiem – pustkę w sercu zostawia i na dłuższą metę życie nam utrudnia. Kiedyś każdą miłość trzeba będzie opuścić, by w miłości wiecznej korzenie zapuścić. Stamtąd każda miłość wróci oczyszczona na powrót do stworzenia – dla wzajemnego uszczęśliwienia.”

Zwierciadło Pasterza

***


„Ojciec Niebieski z wielkim upodobaniem spogląda na nas, ze względu na nasze zjednoczenie z Chrystusem, a nie dlatego, że jesteśmy bez zarzutu."

Rozważania o modlitwie i kontemplacji

***


„Moje serce należy do was, a wasze serca należą do mnie, nasze serca należą do siebie wzajemnie. Kiedy przedstawiać będziemy taką wspólnotę serc w zjednoczeniu serca z Bogiem Ojcem, wówczas zdobędziemy najsolidniejszy fundament dla historii naszej Rodziny w przyszłości."

Atmosfera adorującej miłości i oddania

***


„Jeżeli chcemy stać się wojskiem uszykowanym do boju, być nową społecznością, dać początek nowemu porządkowi społecznemu, jest rzeczą oczywistą, że musimy się opierać na zasadzie „serce w sercu”, a wtedy zjednoczenie serca z niebem stanie się jednocześnie głębokim zjednoczeniem serc pomiędzy sobą.”

Atmosfera adorującej miłości i oddania

***


„Jesteśmy po to, by z każdym dniem było więcej Boga, więcej nieba. Dziecięctwo – tak jak my je pojmujemy – to coś Boskiego.”

„Bóg chciał, abyśmy z wolnej decyzji kochali Go z całego serca, z całego umysłu i ze wszystkich sił.”


„Nowy człowiek trwa w zjednoczeniu ze Zbawicielem pod względem bytu, usposobienia i życia nie tylko w Jego cierpieniu, ale i w Jego uwielbieniu."


„Ta wielka wartość dziecięctwa odrywa nas od siebie w stopniu, jaki możliwy jest na ziemi, a pozwala nam obcować z Bogiem”.
 

„Tylko wtedy jesteśmy zdolni powierzyć Bogu ster naszego życia, gdy jesteśmy przekonani, że On kocha nas bardziej niż my samych siebie. On więcej troszczy się o nasze dobro niż my sami.”


„Prawdziwa świętość – to nie wiedza, ale dziecięce oddanie się Ojcu Niebieskiemu i ciągłe z Nim obcowanie. Dziecięca miłość oddaje Ojcu wszystko, wolę i serce. Dziecko żyje całkowicie w sercu Ojca.”

Bóg moim Ojcem

***


„Kształtowanie ludzi na obraz i podobieństwo Boże – to dzisiaj jedna z najważniejszych spraw. Potrzeba światu ludzi szlachetnych i wielkich, w których dokonała się przemiana całej osobowości. To jest cel naszego życia, który musimy uwzględnić w wychowaniu.”


„Bóg chce, abyśmy w świętej mądrości, odzyskali usposobienie dziecięce.”


„Kto z należytym zrozumieniem złożył pełnomocnictwo in blanco, ten w doskonały sposób oddaje się woli, życzeniom i natchnieniom Bożym. Nie chce nic zatrzymać dla siebie ze swej królewskiej wolnej woli. W najzupełniejszym poddaniu i zjednoczeniu z wolą Bożą pragnie w przyszłości wszystko przyjmować i w ten sposób kształtować swoje życie.”
 

„Kto (...) nie jest uzbrojony w niezłomne przekonanie, że posiada specjalne posłannictwo, otrzymane od Boga, i że nosi w sobie moc Bożą, ten z góry skazany jest na bezowocność, bezsilność i upadek. Tylko ten może się odważyć płynąć po wzburzonym morzu życia, kto posiada niezachwianą ufność i wiarę w moc Bożą i posłannictwo.”

Drugi Akt Założycielski

***


„Osobowość zapala się najsilniej od osobowości. Swój rozwój w pełnym znaczeniu znajduje tylko w osobowej konfrontacji, w otwarciu się i oddaniu osobowemu TY, w osobowym wzajemnym oddaniu i przyjęciu, w przymierzu miłości między osobowym JA i osobowym TY.”

Wykład wygłoszony w Ameryce

***

 

„Jako coś najwyższego winniśmy cenić sobie obcowanie z Bogiem wyżej niż zewnętrzną aktywność (...), wyżej niż wszystkie inne dobra.”


„Musimy żyć zgodnie z duchem 20. 01. 1942 r., abyśmy mogli przeżywać na nowo 20. 05. 1945 r. To jest pewnego rodzaju ogólny środek uzdrowienia.”

„Obumierać swoim osobistym małym życzeniom, aby szeroko otworzyć się dla Boga, abyśmy wtedy, gdy ręce i głowa pracują zewnętrznie zawsze miały serce przy Bogu.”

Wykład z 1951r.

 

 

Małe, "piękne" myśli Ojca Kentenicha:

 

Radość jest kwiatem i owocem miłości.  


Wierność jest najdelikatniejszą, najsilniejszą i najpokorniejszą potęgą na ziemi. 


Im więcej człowiek znajduje radości w dawaniu, tym szybciej wznosi się ku Bogu.  

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写