Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Charyzmat i duchowość


Duchowość

Duchowość naszego Instytutu wpisuje się w duchowość całego Dzieła Szensztackiego. Do jej podstawowych cech należy:

 

 • maryjność, która prowadzi do postawy patrocentrycznej,
 • wiara w Opatrzność Bożą,
 • pobożność przymierza, 
 • pobożność narzędzia, 
 • dążenie do świętości w życiu codziennym.
   

Cały ten organizm świata duchowego, oparty na porządku bytu, równowadze pomiędzy naturą i łaską, właściwym rozumieniu wolności, ma prowadzić do ukształtowania silnych osobowości, które w duchu charyzmatu Dzieła, będą mogły oddać się działalności apostolskiej, aby służyć wychowaniu nowego człowieka.

 

Zasadą, która łączy i przenika bogatą duchowość Szensztatu jest prawo miłości, w którym Założyciel widział podstawową siłę rozwoju świata i wychowania:

 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,

całą swoja duszą, ze wszystkich sił swoich i całym swym umysłem;

a swego bliźniego jak siebie samego. (Łk 10, 27)

 

 

Krótka charakterystyka cech duchowości:

 

 • Maryjność  

Główny jej rys określają słowa: „Z Maryją przez Chrystusa w Duchu Świętym do Ojca”. Maryja przyniosła światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka, a potem towarzyszyła Mu w Jego zbawczej działalności. Ona została niejako „wychowana” przez Boga i kształtowana przez swego Syna, w łasce Ducha Świętego do tej misji. Teraz jest dla chrześcijan Matką i Wychowawczynią kształtująca nowego człowieka, prowadzi ludzi drogą wartości ewangelicznych, aby w sposób właściwy dla każdego powołania, budować Królestwo Boże. Jest szczególnie wzorem dla kobiet, dla nas, które na Jej wzór i z Jej pomocą uczymy się odkrywać i realizować plany Ojca Niebieskiego, Ona prowadzi nas do Boga.

 

 • Wiara w Opatrzność Bożą

Ojciec Kentenich uważał, że Szensztat powstał dzięki Bożemu prowadzeniu. Życie wiarą w Opatrzność Bożą jest posłannictwem Szensztatu we współczesnym świecie, dlatego członkowie Dzieła wychowywani są, by łączyć w duchu wiary obraz Boga, który kieruje losami świata, z obrazem Ojca, który kieruje historią życia każdego człowieka. W tym zawiera się istotna, zasadnicza treść orędzia o praktycznej wierze w Opatrzność Bożą – prawda, że Bóg troszczy się o poszczególnego człowieka, o jego istnienie, los, codzienne troski i potrzeby. Zakłada to zawsze ludzką współpracę. 
Każda siostra, stara się żyć każdego dnia głęboką, praktyczną wiarą w Boże prowadzenie, kierując się w podejmowanych wyborach, decyzjach, czy przyjmowanych zrządzeniach przekonaniem, że Bóg jest dobrym Ojcem, który wszystkim rządzi i kieruje dla naszego dobra.

 

 • Pobożność przymierza

Nasz Założyciel wskazał nam wyjątkową drogę życia Ewangelią – drogę przymierza miłości z Maryją, którą czcimy jako Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną. Tytuł ten wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w Jej osobie jako - wybranej Córce Boga Ojca, Matce Syna Bożego, Oblubienicy Ducha Świętego. Zawierając przymierze miłości, duchowo pisujemy się w to pierwsze, które zawarł Założyciel z grupą młodych chłopców z Sodalicji Mariańskiej dnia 18 października 1914 r. W przymierzu oddajemy się Maryi do dyspozycji, służymy Jej zadaniom, które powierza nam przez  główny cel i charyzmat instytutu - swoim czasem, pracą, modlitwą i cierpieniem.

 

 • Pobożność narzędzia

Rodzi się z wiary w Bożą Opatrzność, z przekonania, że Bóg tworzy wszystko ze swej miłości, my zaś jesteśmy narzędziami w Jego ręku. Maryja jest wzorem Bożego narzędzia. Od niej uczymy się otwartości na kontakt z Bogiem, wsłuchiwania się w Słowo Boże, odczytywania Bożych zrządzeń i otwarcia się na ludzi poprzez których Bóg do nas przemawia (przyczyny wtórne). Wymaga to oderwania się od siebie, właściwego kształtowania osobistej wolności pełnego zaangażownia w sprawy Boże. W Szensztacie wychowujemy się,  jak być użytecznym narzędziem w ręku Boga i spełnić swoje niepowtarzalne posłannictwo, a poprzez to wypełnić wolę Ojca Niebieskiego.

 

 •  Świętość w życiu codziennym

Świętości w życiu codziennym to wysiłek, aby zachować harmonię w kształtowaniu relacji i więzi z Bogiem, z  ludźmi oraz całym dziełem stworzenia. Pragnienie świętości ma swoją genezę w wezwaniu samego Boga: Świętymi bądźcie jak ja jestem święty (1P 1,16).  Jest ona możliwa, jeżeli podejmiemy wysiłek osiągnięcia wewnętrznej równowagi – poprzez dokonywanie właściwych wyborów z miłości do Boga, wierność codziennym obowiązkom, modlitwie i pracy, a także otwarcie się na każdego człowieka i wszystko, co Bóg nam zsyła. Staramy się iść ta droga, bo wierzymy głęboko, że tylko wtedy, oddając związane z tym wysiłki  Maryi, Matce Trzykroć Przedziwnej do skarbca łask, dojdziemy do osobistej świętości i pokażemy drogę przymierza miłości całemu światu. 

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges